O nás

  Od 1. září 2008 pracuje Ústav památkové péče s novým vedením, v doplněné sestavě pedagogického sboru a s dílčí inovací programu výuky (1.etapa postupné transformace výuky památkové péče s širším přesahem do navazujících specializací).

  Ústav zaměří svoji činnost na teoretické a praktické stránky péče o historické stavební dílo v rámci interdisciplinárního oboru, který představuje soudobá památková péče. Jako jediné vysokoškolské pracoviště v naší republice výlučně orientované na problematiku péče o stavební památky bude usilovat o rozvoj výuky v tomto segmentu oboru památkové péče na základě výzkumu, mezioborových vazeb a těsného kontaktu s praxí naší i zahraniční památkové péče (v oblasti projekční, realizační i v rovinách organizace, řízení, strategie oboru a jeho právního rámce).

  Využívání stavebního dědictví se spolu s vytvářením nových architektonických děl rozhodujícím způsobem podílí na utváření životního prostředí. Jsme přesvědčeni, že odpovědné a kultivované zacházení s historickými stavbami je součástí úkolů, na něž má být architekt dobře připraven. Nejen v „zájmu památkové péče“ ale i v obecnějším zájmu hledání cest trvale udržitelného rozvoje. Ústav bude proto vítat všechny formy spolupráce v rámci fakulty, které povedou k většímu propojení ve styčných oblastech.
  Studentům ústav poskytne přehlednou orientaci v oblasti památkové péče a hlubší seznámení se základními tématickými okruhy této mnohooborové discipliny. Předmět památková péče zahrnuje výuku dějin a teorie oboru, jeho metod i praktických postupů, organizace, právního rámce a mezinárodního postavení památkové péče. Studenti budou vedeni k tomu, aby si osvojili zásady profesionálního přístupu ke stavební památce v souladu se současnými evropskými trendy v oboru. Získají potřebné elementární informace o významných souvisejících oborech a externích specializacích. Přitom se bude klást důraz na oborové trendy a aplikaci aktuálních poznatků z oblasti praxe, výzkumu a vývoje.
  Poznávat, chránit a citlivě obnovovat památky je mimořádně zodpovědným a náročným úkolem celospolečenského dosahu. Profesionalita je nezbytností. Důsledky byť dobře míněného amatérizmu mají vždy fatální (nevratný) charakter. Předpokladem profesionálního přístupu k památkám je co nejúplnější seznámení s hodnotovým potenciálem historického stavebního díla (rovina poznávací) a zaujetí pro kulturní hodnoty (rovina motivační). Základem je získání potřebných vědomostí se schopností jejich aplikace v reálné situaci. Zacházení s památkou bývá zvykem vnímat jako neinspirativní mechanickou operaci předurčenou úředními pokyny, metodikami a směrnicemi. Avšak obnova památek je na výsost tvůrčí disciplina vyžadující výtvarný talent, vynalézavost, kreativitu s hlubokým zaujetím řešeným tématem – byť v mezích určitých pravidel. Specifičností tvůrčí práce v této oblasti je větší váha odpovědnosti za řešení, která mohou vystavit rizikům hodnoty celospolečenského významu (i ty hodnoty mnohdy nepochopené, či ještě nedoceněné).
  Obnova památek je interdisciplinárním oborem, proto vyžaduje respektovat s porozuměním zásady mezioborové kooperace s důrazem na kvalitu (nezastupitelnost, účinnost, etiku) partnerské spolupráce.
  Přednášky, cvičení i ateliery jsou zaměřeny na profesní přípravu nejen pro důležité role tvůrčí povahy v praxi: v oboru poučený architekt univerzálního zaměření, architekt restaurátor (památkový architekt), ale i pro významné role na poli vědeckém a v procesu úředním, kde je setrvale nedostatek kvalifikovaných odborníků (architekt badatel, architekt památkář, architekt úředník v legislativním procesu.)

  Společný předmět zájmu - historické stavební dílo - předurčuje směr nejvýznamnější spolupráce s Ústavem teorie a dějin architektury FA ČVUT, a to jak návazností témat přednášek a cvičení, tak při výchově specializovaných odborníků v doktorském studiu. Významná je spolupráce s dalšími pedagogickými pracovišti, odbornými institucemi i vědeckými pracovišti.


21. 8. 2008 Václav Girsa

Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841