Modul Památková péče

Modul Památková péče


Absolvent tohoto modulu získá vedle standardního vzdělání (na základě povinného magisterského studijního programu oboru architektura) základy specializace v oblasti průzkumu historického stavebních děl, urbanistických útvarů a kulturní krajiny a bude odborně vybaven k poučenému přístupu k zacházení s nimi. Cílem výuky nového modulu je:

a) rozšíření přípravy tvůrčích architektů o odbornou průpravu pro navrhování a řízení obnovy historické architektury (včetně konzervace a restaurování) a uplatňování památkových hledisek při zacházení s historickými sídly a kulturní krajinou.

b) příprava pro specializaci na výzkum v oblasti dějin stavební kultury a na prohloubení praktických i teoretických znalostí z oblasti památkové péče. Výuka zahrnuje seznámení s typy průzkumů (zejména diagnostický, stavebněhistorický včetně archeologického výzkumu, restaurátorský, materiálový a další), s jejich vyhodnocením a využitím jejich výsledků v koncepci památkové obnovy. Studenti si osvojí základní dovednosti potřebné k dokumentaci a komplexní inventarizaci historického stavebního díla. Nahlédnou do součinnosti specializovaných disciplin při průzkumu a výzkumu stavebního dědictví. Cílem ateliérové výuky je harmonizace odborně fundovaného náhledu na kulturní hodnoty a na způsob jejich ochrany s rozvíjením tvůrčí dimenze práce s památkami. Výuka modulu Památková péče je vhodným nakročením pro doktorské studium v oblasti dějin architektury a památkové péče.

Podrobnosti čtěte v Bílé knize pro školní rok 2012/13

Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841