studentská konference

HISTORICKÁ ZKUŠENOST V ARCHITEKTUŘE A UDRŽITELNÝ ROZVOJ


Tématicky velice různorodé, mnohdy však zajímavé příspěvky přinesla studentská konference konaná na půdě Fakulty architektury ČVUT v Praze dne 6.12.2011. Téma, jak nadpis napovídá, vzniklo jakožto odpovídající hlavnímu výzkumnému směru FA a ideální pojítko slučující zpracovávaná témata většiny doktorandů na Ústavu dějin a teorie architektury, Ústavu památkové péče a Výzkumného centra průmyslového dědictví. V roce 2010 byl podán dvouletý grant v rámci studentské grantové soutěže SGS-ČVUT, mezi jehož cíle patřilo uspořádání konference. Na konferenci byli přizváni v rámci samostatné sekce i řešitelé z jiných SGS projektů. Zajímavé tak bylo vyslechnout si pro srovnání ostatní řešená témata na FA.

Úvodní slovo měla Ing. arch. Milena Hauserová, která zároveň moderovala první sekci věnovanou středověké architektuře. Další sekci Architektura 19.-20.století uváděl PhDr. Benjamin Fragner a Současnou architekturu prof. Pavel Kalina.

Přednesené příspěvky byly tyto:
Středověký vesnický kostel v Čechách, Vliv manuelské gotiky na architekturu v zámořských koloniích, Pietní přístup při restaurování, Oprava a obnovy historických kleneb ve 20. – 21. století v Čechách, Zahradně architetonické, krajinářské a příp. urbanistické souvislosti vybraných objektů Industriálu Libereckého kraje, Poválečná průmyslová architektura – situace a možnosti, Urbanismus Josipa Plečnika a motiv dvojmostí / trojmostí, Architektura bytových domů v podmínkách tržní ekonomiky, Výškové stavby a trvale udržitelný rozvoj, Architektura jako nástroj prevence v ochraně veřejného zdraví, Solar Decathlon, Vyhodnocení průzkumu vybraných potenciálních rizik implemetantace konceptu aktivního stárnutí v komunitě do českého prostředí, Svépomocný model bydlení: případová studie Švédsko.

Přestože spojit úsilí a činnosti 20ti řešitelů z řad pedagogů, doktorandů a magisterských studentů nebylo jednoduchým úkolem, konference splnila svůj účel a přinesla kromě odborné stránky i posílení vzájemné informovanosti o práci a zájmech jednotlivých doktorandů.

Ing. Filip Chmel
doktorand Ústavu památkové péče a hlavní řešitel grantu ČVUT SGS 010 – 802 140


Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841