Seminář Kulturní krajina Broumovska

Kulturní krajina Broumovska a autentické památky v ní 9. – 11. října 2013


Seminář Ústavu památkové péče FA ČVUT, GIRSA AT s.r.o., NPÚ a Římskokatolické farnosti, Děkanství Broumov v rámci grantu OPPA

Lektoři: Prof. Girsa, Ing. Michoinová,Ph.D., Ing. arch. Hauserová, CSc, Ing. Děd, Mgr. Buroň, ThLic. Lanži, Ing. arch. Tomáš Efler, PhDr. Waage

Občanské sdružení Omnium (Pro život kostelů Broumovska)
– odkazprogram ve formátu pdf ke stažení zde


Záchrana kulturní krajiny a jejích autentických památek, význam identifikace hodnot a souvislostí krajiny a památek, otázky konzervace a restaurování autentické architektury, význam tradičních řemesel a stavebních postupů při záchraně památek - pozitivní a negativní příklady, praktická technologická dílna s výukou základních dovedností pro záchranu historického omítaného zdiva

Program
9. říjen – první den semináře:


07:00 Sraz účastníků z FA před Fakultou architektury, odjezd na místo

12:00 – 13:30 Registrace účastníků semináře a společný oběd v Šonově

14:00 Kostel sv. Markéty v Šonově, zahájení programu, přivítání účastníků, představení programu semináře (prof. Girsa, Lanži)

14:15 – 16:00 Komentovaná prohlídka kostela a jeho okolí – představení problematiky, úvod do tématu barokní krajina a stavebně historická prohlídka kostela sv. Markéty v Šonově (arch. Hauserová, Mgr. Buroň) Výstava fotografií Broumovsko (J. Záliš)

16:00 – 16:30 Přesun do Broumova (klášter – Kreslírna), přestávka na občerstvení

17:00 Zahájení dalšího bloku přednášek

17:00 – 18:30 Přednáška na téma „Kulturní krajina se souborem kostelů s přesahem kulturního kontaktu“
přednáška ve smyslu iniciace dalších přednáškových, badatelských atd. aktivit – (arch.. Hauserová)

18:00 – 19:00 Přednáška „Nové poznatky ze SHP souboru broumovských kostelů“ – (Mgr. Buroň)

19:00 – 19:30 Přednáška „Hesseliův Urbář Broumovska“ – (PhDr. Waage)

20:00 – 20:30 Společná večeře, informace o programu dalšího dne, zakončení prvního dne semináře


10. říjen – druhý den semináře

08:00 – 09:00 Individuální? Snídaně penzion Amerika v Křinicích

09:00 – 12:00 Prohlídky kostelů – hřbitovní kostelík v Broumově, Božanov, Otovice

12:00 – 13:00 Oběd v Otovicích

13:30 – 13:30 Pěší přesun do Martínkovic – do prostoru farního hospodářského dvora

13:30 – 18:30 Technologická dílna: konzervace – obnova, praktická výuka tradičních výrobních postupů v prostoru celého farního hospodářského dvora (prof. Girsa, dr. Michoinová, arch. Efler)

19:00 – 20:00 Společná večeře, hotel Veba Broumov

20:30 - 21:15 Varhanní koncert v klášterním kostele sv. Vojtěcha v kostele sv. Petra a Pavla, Broumov

21:30 Společný večer, penzion Amerika v Křinicích, informace o programu dalšího dne, zakončení druhého dne semináře


11. říjen – poslední den semináře

08:00 – 09:00 Individuální? Snídaně penzoin Amerika v Křinicích

09:00 – 11:00 Prohlídky kostelů (Heřmánkovice, Ruprechtice, Vižňov)

11:00 – 12:00 Oběd,hotel Veba v Broumově?

13:30 – 15.30 Prohlídka Broumovského kláštera a klášterní zahrady

16.00 – 16:30 Závěr semináře, v klašteře v Broumově

16:15 Odjezd do Prahy


Organizační pokyny: dopravu z Prahy pro studenty FA a ubytování, zajišťuje zdarma FA obědy a večeře v Broumově si hradí každý účastník režijní poplatek 150 Kč na osobu bude hrazen na místě


Girsa (FA ČVUT), Michoinová (NPÚ), Děd (Omnium)

V Praze dne 2. září 2013


Závazné přihlášení eviduje T. Efler (tel. 732531053) , kontaktní e-mail: eflerus@seznam.cz

Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841