Průběh exkurze

Průběh exkurze historické proměny krajiny se zřetelem k barokním úpravám hraběte Šporka


(klikněte na fotografie pro zobrazení větší verze)


Čelákovice:

Osamělý skalnatý ostroh na jižním labském břehu uprostřed zcela ploché labské nížiny. Vhodné místo k situování pevného raněstředověkého sídla s kostelem, místo labského brodu, přívozu a později mostu. Přechod staré cesty od Prahy na Lysou přes řeku.
Krajina předurčuje osud místa.


Byšičky:

Barokní lokace na starém místě.
Starý komunikační tah, relikty mostu přes řeku, terasa mírně vyvýšená nad labský tok.
Prohlížíme půdní typy, uvažujeme o úrodnosti. Pokusili jsme se nasát atmosféru místa, vnímat přírodní i kulturní aspekty lokality.
Okolí Byšiček na mapě z roku 1752.
Mrtvé rameno Labe.
Z lesíka uprostřed rytiny se díváme k západu a na planině vidíme barokní zahradu.
Pohled z téhož lesíka.


Rozhraní divoké přírody – bažiny s mrtvými rameny meandrující řeky a barokní reprezentační krajinné kompozice – kontrast v pravdě barokní.
Pokus o lokalizaci šporkovské ermitáže v terénu.
Hledání terénních stop.
Vnímání výtvarných reliktů.
Zbytky ermitáže sv. Václava.

Otázka: Čím je pro nás toto místo? Jak se postavit k ochraně stop jeho bývalé existence?
Kráčíme starou zemskou cestou „kladská cesta“ frekventovanou nepochybně již od raného středověku. Ztratila význam přeložením trasy v 1. třetině 19. stol. – unikátně dochovaná podoba staré komunikace.
Ukazujeme si, proč cesta vedla právě tudy.
Směr, poloha hrany vyvýšené říční terasy, písčité podloží vytvářející pevný podklad.
Není divu, že tu je chráněné území Písčina u Byšiček.


Lysá nad Labem:

Lysá – místo s dynamickým rozvojem v raném středověku: polycentrická struktura, pak lokační město 13. stol. – hrad, náměstí, kostel.
Barokní proměna, předobraz Kuksu – zámek, klášter, zahrady, sochařská výzdoba.
Impozantní výhled z kláštera do krajiny Polabí.
Barokní krajina před námi ožívá velkými i malými ději. Zasvěcený výklad pana ředitele archivu PhDr. Michala Řezníčka k barokní mapě panství z roku 1755.
Zámek – obrovitý, opět impozantní výhled, dochované interiéry. Je v něm ale důchodcům dobře? Možná ano, nebyl prostor se vyrovnat s touto otázkou.
Zahrada – bezpochyby nejpozoruhodnější výtvor barokního zahradního umění ve středních Čechách. Kde ještě spatříte v průhledové ose výhled do otevřené krajiny (tak jak to viděl barokní divák)? Situace zralá pro ochranné pásmo. Zkuste ho ale chtít vyhlásit a uvidíte ten poprask!


Stará Lysá:

Stará Lysá – zmizelé rybníky a jejich stopy; kde skutečně ležela první Lysá? nikdo zatím neví, písemné prameny ji však znají. Lípa stála na břehu rybníka zaniklého v polovině 19. století. Kolem parkuje náš konvoj aut.


Bon – Repos:

Bonrepos – místo libého odpočinku na nás dýchlo kouzelnou atmosférou barokního ostrůvku určeného radosti i zamyšlení uprostřed přírody. Zavěcený výklad náměstka pro památkovou péči NPÚ ÚOP pro střední Čechy pana Ing. J. Žižky – bez něho bychom porozuměli jen zlomku souvislostí. Vřelý dík soukromému vlastníkovi, který s pochopením pro studentskou zvídavost umožnil vstup i podrobnou prohlídku.
Aleje, průhledy do kraje, kontrast vznešeného i malicherného, trvalého i dočasného...


Pomník Karla VI u Hlavence:

Hlavenec – pomník s příběhem.
Výtvarné dílo, jehož integrální součást tvoří krajina, do níž bylo zasazeno.
Autorská dvojice Braun – Kaňka.


Císařský lovčí letohrádek na kopečku v obci, dříve osa krajinné kompozice Brandýs-Stará Boleslav-Hlavenec, nyní se blíží zániku.
bez obrázku – nefotila jsem


Stará Boleslav:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, cíl barokních poutí za milostným mariánským obrazem –palladiem země České.
Oltář – opět autorská dvojice Braun – Kaňka.
Středověký okrsek na místě akropole hradiště se Svatováclavskou bazilikou a kostelíkem sv. Klimenta. Řízením osudu a vlídností duchovní správy jsme si mohli vše prohlédnout, ač nic nebylo předem dojednáno.
Obcházíme středověké opevnění Staré Boleslavi a z plochy v raném středověku zaplavené tokem Labe (levá část obrázku) pozorujeme hranu ploché ostrožny, na níž vzniklo hradiště (v porostu vpravo).
Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841