Zpráva z exkurze

Exkurze - klenby v západních Čechách

Filip Chmel, Ústav památkové péče Fakulty architektury ČVUT
Dlouhé měsíce plánovaná akce se konečně naplnila a to téměř do posledního puntíku. Exkurze uskutečněná 15-16. 06. 2012 byla míněná nejen jako informativní a vzdělávací zájezd pro účastníky, ale i jako studijní cesta pořadatelů, díky tomu, si každý přišel na své. Hlavním mottem však stále zůstávalo proniknutí do problematiky klenutí, její technologie a možnosti záchrany těchto konkávních fascinujících konstrukcí.
Počet účastníků se na část cesty vyšplhal až na deset studentů, absolventů, rodičů a pedagogů. Jako prostředek pro přesunování od objektu k objektu posloužila dvě osobní auta, jedno z nich lehce rozeznatelné označené písmenem B v kontrastních barvách, dávalo každému jasně najevo, že je plné bystrých badatelů. Nocleh uskutečnil se na místě staré sklářské huti Melchiorově.


Navštívené objekty – celkem 13

(splněna průzkumníkova norma 6 kostelů/den :-)

Žlutice, kostel sv. Petra a Pavla

Trojlodní bazilika budovaná od poloviny 14.století s vysokými gotickými křížovými klenbami staticky zajištěnými v nedávné minulosti. V 80. letech 20.století došlo k nadbetonování rubu kleneb hlavní lodi podnikem Rudné doly Jeseník, které ne zcela konstrukci kleneb pomohlo. Proto se po revoluci přistoupilo k vložení příhradových vazníků a sepnutí pomocí šikmých táhel.

Valeč, zámek, pivovarské sklepy

Statické zajištění barokních vstupů do pivovarských sklepů v parku zámku Valeč probíhá v posledních letech. Kromě obnovené zaklenuté kopule s lucernou nad jedním ze vstupů jsme mohli obdivovat i konstrukce původních valených kleneb a ztužujících pasů samotných pivovarských sklepů. Procházkou celým areálem zámku nás pohltila barokní atmosféra zábavy a her, Mkterá vyvrcholila dialogem se sochami z dílny atyáše Bernarda Brauna představující alegorie vlastností a postav z řecké mytologie.
Valeč, kostel Nejsvětější Trojice

Barokní centrální stavbu postavil stavebník Jan Kryštof Kager ze Štampachu v letech 1710–1728. Kostel byl postaven dle architekta šporkovy doby Giovany Antonio Bianno Rossy. My jsme kostel obešli a obdivovali, neb jsme u něj parkovali naše vozy a uchvátil nás svou výjimečností a místem ve kterém se nachází.

Vroutek, kostel svatého Jakuba většího

Románská stavba z 1. poloviny 13. století. Jedná se o jednolodní stavbu s věží na západní straně a půlkruhovou apsidou na straně východní. Strop lodi byl zaklenut v 16. století, původní románské křížové klenby se dochovaly v podvěží a ve věži samotné. Krom toho se dochovaly otisky kleneb podkruchtí na zdech lodi. Všechny původní klenby nesou na svém líci stopy štípaného bednění.
Luková, kostel sv. Jiří

Kostel sv. Jiří byl již roku 1352 farním a prošel několika přestavbami. Vývojově složitá pozoruhodná stavba má cennou raně gotickou sakristii z 13. století, která byla připojena ke staršímu nedochovanému presbytáři, nahrazenému novým ve druhé čtvrtině 14. století. Zaklenutý křížovými žebrovými klenbami je prostor nad presbytářem a sakristií. V presbytáři v současnosti probíhají zajišťovací práce značně porušené klenby. Klenba je podepřena lešením, presbytář zajištěn pod římsou vlepenou helikální výztuží a ocelovými táhly v patě klenby.

Vlkošov, Středověká tvrz

Středověká tvrz s dochovaným valem a vodním příkopem. Za vodním příkopem hlídají psi a tak jsme mnoho kleneb obdivovat nemohli, ale jednu jsme přece jen našli - klenbu nového přístupového mostku.

Dolní Jamné, kostel sv. Petra a Pavla

V podstatě románská stavba (dosud viditelné pravidelné kvádříkové zdivo věže) obsahuje panskou tribunu v patře věže, kdysi pravděpodobně přístupnou můstkem ze zaniklého panského sídla. Tribuna je nesena křížovou žebrovou klenbou, kterou lze považovat za jeden z nejčasnějších gotických prvků u nás.

Všeruby, kostel sv. Martina

V letech 1125 až 1140 ves Všeruby vlastnili bratři Hrdibor a Vícemil a koncem 12. století na vrcholu kopce nad vesnicí jejich potomci postavili dvorec s kostelem. Tento komplex také někdy nazýváme kurií. Kurii tvořil kostel, v našem případě jednolodní románský. Původní klenby se nachází pod dochovanou tribunou. V presbytáři je klenba barokní zajištěná ocelovými táhly pod vrcholem klenby. Táhla byla do konstrukce nejspíše vložena současně s výstavbou klenby.

Teplá, klášter premonstrátů a klášterní kostel

Klášter v roce 1193 založil český šlechtic Hroznata, aby do něj vzápětí povolal premonstrátské řeholníky z pražského Strahova. V roce 1232 klášterní byl klášterní kostel slavnostně vysvěcen. Románské křížové žebrové klenby hlavní lodi a o žebra v baroku osekané křížové klenby bočních lodí v klášterním kostele jsme mohli obdivovat i z rubu. Klenby až na několik trhlin jsou dochovány dodnes bez jakéhokoliv statického zajištění. Díky opadané omítce jsme navíc mohli shlédnout velmi zajímavý způsob kladení cihel barokních kleneb klášterních chodeb.

Boněnov, kostel Všech svatých

Kostel je novorenesanční z let 1877 – 1878. Počátkem 90. let se propadla přední část střechy a klenby lodi. V roce 2008 připravoval městys Chodová Planá demolici kostela, ale v květnu 2008 kostel převzalo "Občanské sdružení pro obnovu tepelského regionu" a zahájilo jeho opravu. Byl opraven krov a střecha. V roce 2011 byly velice zdařile obnoveny propadlé části křížové barokní klenby s rubovými pasy, po kterých nám bylo dovoleno se i projít.

Planá, kostel sv. Petra a Pavla

Z poloviny 13. století pochází pozdně románský kostelík Petra a Pavla s obloučkovým vlysem na portále, který jsme, při průjezdu kolem, nemohli opomenout navštívit.

Kočov, kostel sv. Jana Křtitele

Pravděpodobně již v 11. století zde stával kostel. V letech 1728-32 zde na jeho místě vyrostla barokní svatyně sv. Jana Křtitele, kterou nechali postavit Sinzendorfové. V 18. století v rámci reforem Josefa II. byl kostel zrušen a během několika desítek let se proměnil v ruinu. Presbytář je sklenut valeně s lunetami, závěr pak konchou s lunetami. Klenba presbytáře nám dokazuje, že mistrně provedená stavba může vydržet na svém místě i poté co na ní delší dobu bují flóra.

Svojšín, kostel sv. Petra a Pavla

Románský kostel sv. Petra a Pavla, postavený okolo roku 1160. Původně jednolodní kostel s mohutnou západní věží, která si dodnes uchovala jedinečnou podvěžní kobku se čtveřicí křížových kleneb svedených na střední sloup. Klenba s otisky a dochovanými kusy štípaného bednění je značně porušená trhlinami. Díky slunci sklánějícímu se nízko nad obzorem a úzkých románských okýnek, mohli jsme býti svědky okouzlující atmosféry věžního schodiště v tloušťce zdiva s valenými klenutými klenbičkami. Bylo to důstojné a opojné zakončení naší výpravy.

Poděkování,

patří všem, kteří nám vyšli vstříc a velice ochotně otvírali staré zámky kostelních dveří a vpouštěli nás do vírů historie.

Jmenovitě to jsou:
Žlutický farář František Řezáč
Jaromír Kubelka starosta města Vroutek
Pan Koukl z Lukové
Miroslav Koča a rodina Kozankova z Dolního Jamného
Páter Ireneus Figura z Dolní Bělé
Pan Bařinka archeolog, který nás provedl po klášteře v Teplé
Aleš Moravec z Občanského sdružení pro obnovu tepelského regionu http://www.osotr.cz/

Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841