Zpráva o kolokviu

Zpráva o kolokviu "Historické hodnoty krajiny"


Václav Fanta


Motto:
„Nejen Evropská úmluva o krajině, ale i úcta k dědictví našich předků nám ukládá pečovat o kulturní a historické hodnoty tolik ohrožené české krajiny. Zdá se však, jakoby úctě došel dech a legislativní opatření teprve roztahují hrudník k prvním nádechům… Cílem našeho setkání je přemýšlet o možnostech, jak tento stav zlepšit a jak chránit a zkoumat kulturní dědictví, jehož nositelem je krajina naší země.“

Dne 8. listopadu se konalo na půdě Ústavu památkové péče FA ČVUT neformální mezioborové diskusní kolokvium s tématem „Historické hodnoty krajiny – jejich výzkum, ochrana, rozvíjení a prezentace“. Program sestával z 6ti vyzvaných přednášek významných odborníků z různých disciplín, které se krajinou zabývají, a byl zakončen sice mírně bouřlivou, ale o to zajímavější diskusí.

Vyzvaných přednášek se ujali tito odborníci: Ing. arch. Vojtěch Láska (ředitel středočeského pracoviště NPÚ) hovořil o vztahu památkové péče ke krajině, o nutnosti rozšířit obsah předmětu PP na kulturní krajinu a o důležitých krajinných jevech, které si zasluhují památkovou ochranu; Mgr. Eva Chodějovská (HÚ AVČR) podala výklad o současných tendencích a směrech v historické geografii; Prof. em. Ing. Josef Fanta, CSc. (PřF JčU, Univerzita v Amsterdamu) přednesl příspěvek o krajinné ekologii, tématech, jimiž se tento obor zabývá, vývoji krajiny v západní Evropě v posledním půlstoletí a vztahu k ní a perspektivách české krajiny; Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. (děkan FŽP ČZU) vyprávěl o komplexních pozemkových úpravách a vztahu zemědělců ke krajině; doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. (FSv ČVUT) velice obsáhle pohovořil o problematice ochrany krajinného rázu na příkladě CHKO a Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. uzavřel přednáškový blok rozestřením problematiky územního plánování, především s ohledem na výuku budoucích územních plánovačů. Vedení kolokvia se nezaměnitelným způsobem zhostila Ing. arch. Milena Hauserová, CSc. z pořádajícího Ústavu památkové péče FA ČVUT.

Na setkání dorazilo neočekávaně velké množství posluchačů (kolem stovky osob), ať již z řad akademické obce, výzkumných ústavů, zástupců občanských sdružení či lidí z praxe – projektantů, nezávislých expertů apod. Velkým přínosem byla rozsáhlá účast jak odborníků z řad památkové péče (především pedagogů a studentů pořádajícího ústavu, jichž dorazilo kolem dvaceti), tak ochrany přírody a krajinného plánování (své zástupce vyslaly Fakulta životního prostředí ČZU, Přírodovědecká fakulta UK, Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví, Fakulta stavební ČVUT a další vědecké instituce). Nezanedbatelný je i fakt, že se kolokvia zúčastnili zástupci dvou ústavů Akademie věd České republiky: historického a geologického. Vůbec mezioborovost a boření hranic mezi disciplínami bylo cílem setkání a soudě dle reakcí, podařilo se tento cíl splnit.

O přestávce i po skončení kolokvia se účastníci rozprostřeli do většího množství neformálních diskusních kroužků, díky čemuž byly jistě navázány nové odborné kontakty. Vzejde-li z toho budoucí spolupráce, budou organizátoři setkání šťastni. Ostatně o potřebě výuky historické geografie na FA se již nějakou dobu hovoří. Soudě dle naznačených témat a ohlasu vůbec, lze říci, že se účastníci kolokvia těší na pokračování, které plánujeme uspořádati koncem letního semestru, o čemž akademickou obec i další zájemce včas zpravíme.


fotografie z kolokvia (klikněte pro větší verzi):
Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841