Předměty a ateliéry

Ústav zajišťuje tyto předměty:

 
Památková péče I – Teorie a praxe:
prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Milena Hauserová, CSc., doc. PhDr. Josef Štulc, Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D.

Památková péče II – Historické konstrukce a materiály:
Ing. arch. Jan Pešta

Památková péče III – Měřičská a fotogrammetrická dokumentace :
Ing. Jiří Hodač, Ph.D. (FSv, obor geodézie), doc. Ing. Michael Rykl a externisté.

Historické stavby a sídla I – Lidová architektura:
Ing. arch. Jan Pešta

Historické stavby a sídla II:
doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc.

Restoration and conservation: Care of historical monuments – theory and practice:
This lecture is dedicated to foreign students interested in conservation of historical buildings in the Czech Republic.
doc. PhDr. Josef Štulc, Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D.

Ateliér GIRSA,
se zabývá řešením úkolů v oblasti obnovy památkového fondu. Řeší architektonické úlohy, které mají poskytnout počáteční orientaci v oblasti navrhování úprav památek, přispět k získání praktických zkušeností i základních pracovních návyků ve specializovaném oboru. Na konkrétních úkolech různorodých témat v oblasti péče o historický stavební fond je osvojován pracovní postup s uplatněním diferencovaného přístupu na základě hodnotové analýzy pro stanovení optimálního přístupu k památkám (konzervace, rekonstrukce, regenerace, revitalizace, novotvar v historickém prostředí apod.). V rámci ateliérové výuky jsou objasňovány možné přístupy a ověřovány důsledky konkrétních koncepcí s důrazem na ohleduplnost, kontext a důstojnou formu prezentace hodnot.