Ateliér GIRSA – tvrz Kestřany u Písku

Kestřany u Písku


obnova Dolní tvrzeZákladní informace:

Dolní tvrz je součástí rozlehlého hospodářského areálu, ve
kterém jsou situovány dvě středověké tvrze a budova
nedostavěného zámku. Dolní tvrz gotického původu
(založena ještě v předhusitské době, přestavěna v pozdní
gotice a v renesanci upravena pro pivovar) se zachovala ve
značné míře ve své původnosti, s výjimkou střech a
dřevěných konstrukcí. V 80. letech 20. století prošla brutální
rekonstrukcí, která ve značné míře poškodila autenticitu
památky (nedokončeno). V současné době je areál
nevyužíván. Nový majitel připravuje jeho záchranu.

Zadání:


Návrh obnovy areálu s novým komorním využitím (obytná a prezentační funkce), které zhodnotí památku a bude akcentovat její výjimečné kvality.

Pojetí úlohy:


Citlivé řešení obnovy pro nové využití s rozvržením funkcí na základě analýzy stávajících kvalit.

Rozsah úlohy:


Situace širších vztahů, půdorysy, řezy a pohledy (případně v alternativách), vizualizace, průvodní zpráva.Vstupní návštěva místa s pedagogem na počátku prací.

Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841