doc. Ing. Michael Rykl

Nar. 24.5.1967 v Praze

1990: diplom na fakultě architektury, atelier doc Voděry
1991–1992: stážista na Ústavu dějin arch. FAČVT
1992-dodnes: odborný asistent na Ústavu dějin architektury FAČVUT– výuka dějin architektury
1991-1997: souběžně na 0,5úvazku zaměstnán na Pam. ústavu stř. Čech jako terénní památkář
1995–dodnes: příležitostně zpracovávání stavebně-hist. průzkumů soukromě (IČO) Převažují hloubkové průzkumy s podrobnou dokumentací, těžištěm zájmu profánní stavby středověku a raného novověku

1996-1997: studijní pobyt celkem 3 měsíce v Německu (Můnster, Bad Windsheim)– nadace Alfred Toepfer Stiftung – studium problematiky pam. péče a obytné typologie středověku a raného novověku
2002-dodnes: doktorské studium – téma Obytná část středověké tvrze v Čechách
2005-2007: habilitace, práce podána a obhájena na téma: Hloubkový stavebněhistorický průzkum jako klíč k poznávání středověkých obytných staveb
Habilitační přednáška (březen 2007): Gotické cihelné domy čp.150,151 a 153 /I v Karlově ulici na Starém městě pražskémDalší činnost – podíl na souborných pracech
1998 – podíl na grantu Románské domy v Praze, zakončeného publikací
1999-2004 – výzkumný úkol na FA ČVUT – Obytná typologie středověku. V rámci výzk. úkolu 2x přenášky a publikace pro Arbeitskreis fúr Hausforschung , další přednášky v Německu ( Deutsche Burgvereinigung)
Spolupráce s Museem Hlm. Prahy pro exposici středověku
Spolupráce s Nár. tech. museem na přípravě Studijního depositáře stavebních prvků v Plasech
Ústav památkové péče (15114)

166 34 Praha 6, Thákurova 7

tel., fax: 224 354 842, 224 354 841